Cooking, Food & Wine

Apple Friends

A Book In Two Languages: English And Filipino Tagalog: The Health Benefits Of Apples For Children (Ang Benepisyo Ng Mansanas Para Sa Kalusugan Ng Mga Bata).

“This is a fun way to learn about some varieties of apples. (Ito ay isang masaya na paraan upang malaman ang tungkol sa ilang mga uri ng mansanas.) In this book, children will meet some funny-looking apples from different parts of the world and become aware of their colors, sizes and shapes. (Sa aklat na ito, ang mga bata ay nakakatugon sa ilang mga nakakatawang-tingnang mansanas mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo at magkamalay sa kanilang mga kulay, laki at hugis.)”

“This book was written so that children will be able to gain knowledge about some types of apples and the health benefits from eating them. (Ang aklat na ito ay isinulat upang ang mga bata ay magagawang makakuha ng kaalaman tungkol sa ilang mga uri ng mansanas at ang mga benepisyo sa kalusugan mula sa pagkain ng mga ito.) These cool cartoon apple characters may encourage picky eaters to eat them too. (Itong cool na cartoon character na mga mansanas ay naghihikayat rin sa mga picky eaters upang kumain ang mga ito.)”

Amazon
Ann Aguilar-Yosh